تاريخ : چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۸۷ | ۹:۳۴ قبل از ظهر | نویسنده : گروه الهیات و معارف اسلامی ناحیه 2 ساری

      

            باسمه تعالي                                                                                       الگوي طرح درس روزانه

شماره جلسه : 4                                                                            تاريخ : 13/7/87

نام درس : دين و زندگي (2)

موضوع درس : جلوه هاي حكمت و تدبير

هدف درس : ضرورت تفكر در حكمت خدا و تجلي آن در مجموعه عظيم جهان خلقت

مدت جلسه : 80 دقيقه

 تهيه كننده : رعنا فرنيا

رئوس مطالب

هدفهاي جزئي

هدفهاي رفتاري

پيش بيني رفتار ورودي

ارزشيابي تشخيصي

نتيجه

مراحل تدريس

روش

وسايل

زمان

فعاليتهاي ديگر

نحوه ارزشيابي پاياني

 

تصويري از يك جهان خيالي

 

 

 

 

 

 

 

جهان واقعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخه اصلي

 

آشنايي با ويژگي هاي يك جهان خيالي (جهان بي نظم)

شناخت تبعات حاصل از زندگي در جهان بي نظم

 

 

 

شناخت ويژگيهاي مهم يك جهان واقعي

 

آشنايي با جهان واقعي به عنوان يكي از نظام هاي هدفمند هستي

 

 

 

آشنايي با عنصر هدف به عنوان شاخصه اصلي پيدايش يك مجموعه نظام مند و تاثير متقابل هدف با پيوستگي و هماهنگي اجزاء

دانش آموز بايد بتواند پس از پايان درس :

خصوصيات يك جهان بي نظم را بيان كند.

تبعات حاصل از زندگي در جهان بي نظم را بيان كند.

 

ويژگي هاي مهم يك جهان واقعي را بيان كرده و تفاوتهاي جهان واقعي و جهان بي نظم را بر شمارد.

 

 

شاخه اصلي و عامل پيدايش يك مجموعه نظام مند را بيان كند.

 

تأثير متقابل هدف را با هماهنگي اجزاء در يك مجموعه منظم توضيح دهد.

پيش­بيني مي شود كه دانش آموز بتواند :

 

علت و معلول (پديده) را تعريف كند.

 

مفهوم نظم را بيان كند.

 

مجموعه منظم و مجموعه بي نظم را تعريف كرده و خصوصيات آنها را بر شمارد.

 

هدف را تعريف كند.

 

 

حكيم بودن خداوند را توضيح دهد.

آيا ممكن است كه يك علت زماني يك معلول داشته باشد و زماني معلولي ديگر ؟ آتش زماني سرد كند و زماني گرم؟

 

آيا ممكن است يك معلول علت هاي گوناگون و تصادفي داشته باشد؟

 

ويژگي هاي يك مجموعه منظم را بيان كنيد.

فرق جهان منظم با جهان بي نظم را بيان كنيد.

 

شاخصه اصلي پيدايش يك مجموعه نظام مند كدام است؟

 

آيا بدون هدف هيچ مجموعه منظمي شكل مي گيرد؟

وجود هدف در پيوستگي و هماهنگي اجزاء يك مجموعه چه تأثيري دارد؟

 

 

+

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

- آمادگي و ايجاد انگيزه

 

 

 

- معرفي درس

 

 

 

- ارائه درس

 

 

 

- جمع بندي

 

 

 

- ارزشيابي

 

 

- دادن تكليف و پايان دادن درس

 

 

سلام و احوال پرسي و حضور غياب و كنترل مواد آموزشي

 

بيان رئوس مطالب و هدفهاي صريح درس

 

سخنراني و پرسش و پاسخ و بحث گروهي

 

ارائه خلاصه درس با همكاري دانش آموزان

 

 

پرسش و پاسخ

پاسخ به بخش

 

انديشه و تحقيق كتاب و آمادگي براي جلسه بعد

 

 

 

 

 

 

 

 

تخته و گچ

 

 

8

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

40

 

 

 

 

10

 

 

 

 

7

 

 

5

 

پرسش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي                                     

           یک نمونه طرح درس سالانه                                      

درس : دين و زندگي

پايه : سوم

سال تحصيلي : 88-87

هدف كلي : بهره مندي از هدايتهاي خداوند براي زندگي بهتر دردنيا و سعادت جاودان در آخرت

ماه

هفته

روز و تاريخ جلسه

فصل

موضوع و عنوان درس

هدف ويژه درس

فعاليتهاي ديگر

مهر

اول

جلسه اول/چهارشنبه3/7

-

آشنايي و معارفه با دانش آموزان و بيان توقعات و انتظارات

-

دوم

جلسه دوم/شنبه6/7

-

ارزشيابي تشخيصي (كتبي)

گروه بندي دانش آموزان

جلسه سوم/چهارشنبه10/7

-

تعطيل رسمي (عيدسعيد فطر)

-

سوم

جلسه چهارم/شنبه13/7

اول

بيداري

ضرورت آشنايي با انواع نيازهاي انسان

-

جلسه پنجم/چهارشنبه17/7

اول

بيداري

ادامه درس و پاسخ به پرسش ها و ترجمه آيات

پرسش

چهارم

جلسه ششم/شنبه20/7

دوم

لطف الهي

آشنايي با نحوة هدايت انسان از جانب خدا

پرسش

جلسه هفتم/چهارشنبه24/7

دوم

لطف الهي

ادامه درس و پاسخ به پرسش ها و ترجمه آيات

پرسش

پنجم

جلسه هشتم/شنبه27/8

-

امتحان ماهانه

-

آبان

پنجم

جلسه نهم/چهارشنبه1/8

سوم

هدايت مستمر

بررسي ويژگي هاي فطري انسان در سايه هدايت مستمر

-

ششم

جلسه دهم/شنبه4/8

-

تعطيل رسمي شهادت امام جعفر صادق (ع)

-

جلسه يازدهم/چهارشنبه8/8

سوم

هدايت مستمر

ادامه درس و پاسخ به پرسش ها و ترجمه آيات

پرسش

هفتم

جلسه دوازدهم/شنبه11/8

چهارم

معجزه اي از نوع كتاب

ادامه درس و پاسخ به پرسش ها و ترجمه آيات

پرسش

جلسه سيزدهم/چهارشنبه15/8

-

پرسش كتبي

-

هشتم

جلسه چهاردهم/شنبه18/8

چهارم

معجزه اي از نوع كتاب

ادامه درس و پاسخ به پرسش ها و ترجمه آيات

ارائه تحقيق

جلسه پانزدهم/چهارشنبه22/8

پنجم

گسترة رسالت پيامبر

ضرورت شناخت قلمرو رسالت پيامبر (برنامه هدايت الهي)

پرسش

نهم

جلسه شانزدهم/شنبه25/8

پنجم

گسترة رسالت پيامبر

ادامه درس و پاسخ به پرسش ها و ترجمه آيات

پرسش– ارائه تحقيق

جلسه هفدهم/چهارشنبه29/8

-

امتحان ماهانه

-

آذر

دهم

جلسه هجدهم/شنبه2/9

ششم

تداوم رسالت

چگونگي تداوم رسالت و اجراي احكام الهي تاكنون

-

جلسه نوزدهم/چهارشنبه6/9

ششم

تداوم رسالت

ادامه درس و پاسخ به پرسش ها و ترجمه آيات

پرسش – ارائه تحقيق

يازدهم

جلسه بيستم/شنبه9/9

هفتم

وضع فرهنگي و سياسي عصر ائمه

بررسي مسائل و مشكلات  فرهنگي و سياسي عصر ائمه (ع)

پرسش

جلسه بيست و يكم/چهارشنبه13/9

هفتم

وضع فرهنگي و سياسي عصر ائمه

ادامه درس و پاسخ به پرسش ها و ترجمه آيات

پرسش – ارائه تحقيق

دوازدهم

جلسه بيست و دوم/شنبه16/9

هشتم

احياي ارزشهاي راستين

شناخت حدود مسئوليتهاي ائمه و اقدامات ايشان در جامعه اسلامي

پرسش

جلسه بيست و سوم/چهارشنبه20/9

هشتم

احياي ارزشهاي راستين

ادامه درس و پاسخ به پرسش ها و ترجمه آيات

پرسش – ارائه تحقيق

سيزدهم

جلسه بيست و چهارم/شنبه23/9

-

امتحان ماهانه

-

جلسه بيست و پنجم/چهارشنبه27/9

-

تعطيل رسمي (عيد سعيد غدير)

-

چهاردهم

جلسه بيست و ششم/شنبه30/9

-

مروري بر دروس گذشته و جمع بندي و رفع اشكال

-

دي

چهاردهم

جلسه بيست و هفتم/چهارشنبه4/10

-

ارائه نمونه سؤال امتحاني

-

 

                                                                   تهيه كننده : رعنا فرنيا